Tornácos vendégház
Minden kedves vendégünket
vendégváróval fogadjuk!

Adatkezelés


A TORNÁCOS VENDÉGHÁZ
ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA

 

 

 

 

 

 

 

Hatályos: 2021. október 01. napjától

 

 

 

 

 

 

 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Csomor János (székhely címe: 2634 Nagybörzsöny, Széchenyi u. 49/a,. adószám: 54853001-1-33, e-mail: CsKata75@gmail.com, telefon: +36-20-4705802 (a továbbiakban: Szolgáltató, Adatkezelő), mint a Tornácos Vendégház (telephely címe: 2634 Nagybörzsöny, Széchenyi u. 49.) üzemeltetője aláveti magát a következő tájékoztatónak.

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) szerint az alábbi tájékoztatás adom. A szabályzat elérhető az alábbi oldalról: https://drive.google.com/drive/folders/1bRxf1p3xTZYWBFU4YlKFs93hOtU1TIvQ?usp=sharing

 

A szabályzat célja, hogy meghatározza az Adatkezelő által kezelt személyes adatok körét, az adatkezelés módját, valamint biztosítsa az adatvédelem és adatkezelés alkotmányos elveinek, az adatbiztonság követelményeinek  érvényesülését annak érdekében, hogy a felhasználó természetes személyek magánszférájának tiszteletben tartása megvalósuljon az érintettek személyes adatainak gépi feldolgozása, illetőleg kezelése során. Jelen adatvédelmi szabályozás a Szolgáltató által a https://tornacos-vendeghaz.hu internetes oldalon és a kapcsolódó közösségi oldalakon (továbbiakban:weboldalakon), valamint a telephelyén, mint szálláshelyen alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket rögzíti és erről közérthető formában az ügyfeleket tájékoztatja. Az adatvédelmi szabályzat kizárólag a szállásadói tevékenységgel összefüggésben értelmezhető.

 

1.                 ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK

 

1.1. Adatkezelő:

Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja.

1.2. Adatkezelés:

Az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának 3 megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése.

1.3. Személyes adat:

Azonosított vagy azonosítható természetes személyre ("érintett") vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetett módon, különösen valamely azonosító, pl. név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

 

 

 

1.4. Hozzájárulás:

Az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a vonatkozó személyes adat - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez.

1.5.  Adatfeldolgozás:

Az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek  végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a  technikai feladatot az adaton végzik.

1.6.  Adatfeldolgozó:

Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely szerződés alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is - adatok feldolgozását végzi.

1.7.  Érintett:

Bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve  - azonosítható természetes személy.

 

 

2.                 AZ ADATKEZELŐ ELÉRHETŐSÉGEI

 

Név: Csomor János

Székhely: 2634 Nagybörzsöny, Széchenyi u. 49/a

Telephely: 2634 Nagybörzsöny, Széchenyi u. 49.

E-mail: Cskata75@gmail.com

Telefon: +36-20-470-5802

 

 

3.                 ADATKEZELÉSEK

 

Jelen  szabályzat kizárólag a természetes személyek adatainak a kezelésére terjed ki, tekintettel arra, hogy személyes adatok kizárólag természetes személyek vonatkozásában értelmezhetők.

 

3.1. Árajánlat kérés/foglalás/érkezés

3.1.1.       Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre:

 

Személyes adat

Az adatkezelés célja

Családi és utónév

Azonosításhoz/VIZA rendszerbe továbbításhoz szükséges

Születési családi és utónév

Azonosításhoz/VIZA rendszerbe továbbításhoz szükséges

Születési hely

Azonosításhoz/VIZA rendszerbe továbbításhoz szükséges

Születési idő

Azonosításhoz/VIZA rendszerbe továbbításhoz szükséges

Neme

Azonosításhoz/VIZA rendszerbe továbbításhoz szükséges

Állampolgársága

Azonosításhoz/VIZA rendszerbe továbbításhoz szükséges

Anyja születési családi és utóneve

Azonosításhoz/VIZA rendszerbe továbbításhoz szükséges

Személyazonosító vagy útiokmány azonosító adatai

 

Azonosításhoz/VIZA rendszerbe továbbításhoz szükséges

Harmadik országbeli állampolgár esetében a vízum vagy tartózkodási

engedély számát, a beutazás időpontját és helye

Azonosításhoz/VIZA rendszerbe továbbításhoz szükséges

Ország

Számla (előleg számla) kiállításához szükséges

Település

Számla (előleg számla) kiállításához szükséges

Irányítószám

Számla (előleg számla) kiállításához szükséges

Utca, házszám

Számla (előleg számla) kiállításához szükséges

Érkezés időpontja

Árajánlathoz/NTAK-ba való továbbításhoz szükséges

Távozás időpontja

Árajánlathoz/NTAK-ba való továbbításhoz szükséges

Felnőttek száma

Árajánlathoz/NTAK-ba való továbbításhoz szükséges

Gyerekek száma

Árajánlathoz/NTAK-ba való továbbításhoz szükséges

Gyerekek életkora

Árajánlathoz/NTAK-ba való továbbításhoz szükséges

A kapcsolatfelvétel időpontja

Technikai művelet végrehajtásához szükséges

Telefonszám

Kapcsolattartáshoz, válaszüzenet küldéséhez szükséges

E-mail

Kapcsolattartáshoz, válaszüzenet küldéséhez szükséges

 

 

3.1.2.       Az érintettek köre: Az üzenetet küldő valamennyi érintett.

3.1.3.       Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Az adatkezelő a megadott személyes adatokat addig őrzi, míg kapcsolatban van a felhasználóval, illetve amíg a felhasználó nem kéri adatai törlését.

3.1.4.       Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a személyes adatok címzettjei: a személyes adatokat az adatkezelő kezelheti.

3.1.5.       Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése:

-          az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelések korlátozását, és

-          az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához.

3.1.6.       A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát az alábbi módokon tudja az érintett kezdeményezni:

-          postai úton: 2634 Nagybörzsöny, Széchenyi u. 49/a

-          telefonon: +36-20-470-5802

-          e-mailben: Cskata75@gmail.com

3.1.7.       Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) és b) pont.

3.1.8.       Tájékoztatjuk, hogy

-          a jelen adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul és szálláshely foglalásához szükséges;

-          köteles a személyes adatokat megadni, hogy kapcsolatba tudjon lépni velünk. Az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következménnyel jár, hogy nem tudja felvenni a kapcsolatot a Szolgáltatóval.

 

 

3.2. Nyilvántartási kötelezettség (NTAK), idegenforgalmi adó

3.2.1.       Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre:

-          Név (családi és utónév)

-          Vendég neme

-          Állampolgárság

-          Lakcím

-          Születési hely, dátum

-          Személyi igazolványszám/külföldi vendég esetén útlevélszám

-          Érkezés dátuma

-          Távozás dátuma

3.2.2.       Az érintettek köre: a Szolgáltató vendégházát, mint szálláshelyet igénybe vevő valamennyi érintett.

3.2.3.       Az adatkezelés célja: Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII tv. 46§ (8) bekezdésében előírt - nyilvántartásként meghatározott adattartalmú és formátumú idegenforgalmi adóról történő adatszolgáltatás, illetve a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ által előírt, 2020. január 1-jétől online felületen kötelező adatszolgáltatás.

3.2.4.       Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: a jogszabályi előírás alapján kötelezően kezelendő adatokat a jogszabályban előírt határidőig őrizzük.

3.2.5.       Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: a személyes adatokat csak az adatkezelő és Nagybörzsöny Község Önkormányzatának adóhatósága kezelheti.

3.2.6.       Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz.

3.2.7.       Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges, a GDPR. 6. cikk (1) bekezdés c) pontja.

 

3.3.  Számlázás

3.3.1.       Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre:

-          Számlázási név

-          Számlázási cím

-          Nem magánszemély számlázott esetén adószám

-          E-mail cím

3.3.2.       Az érintettek köre: A Szolgáltató vendégházát, mint szálláshelyet igénybe vevő valamennyi érintett.

3.3.3.       Az adatkezelés célja: A számviteli jogszabályoknak megfelelő számlák kiállítása.

3.3.4.       Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: a számvitelről szóló 2000. évi C. tv. 169.§ (2) bekezdése alapján 8 év.

3.3.5.       az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelő személye: a személyes adatokat csak az adatkezelő kezelheti.

3.3.6.       Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz.

3.3.7.       Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges, a GDPR 65. cikk (1) bekezdés c) pontja, illetve az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. tv. 13/A.

 

3.4.  VIZA rendszerbe történő adatrögzítés

3.4.1.       Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre:

-          Családi és utónév

-          Születési családi és utónév

-          Születési hely

-          Születési idő

-          Neme

-          Állampolgársága

-          Anyja születési családi és utóneve

-          Személyazonosító vagy útiokmány azonosító adatai

-          Harmadik országbeli állampolgár esetében a vízum vagy tartózkodási engedély száma, a beutazás időpontja és helye

3.4.2.       Az érintettek köre: A Szolgáltató vendégházát, mint szálláshelyet igénybe vevő valamennyi érintett.

3.4.3.       Az adatkezelés célja: Az érintett és mások jogainak, biztonságának és tulajdonának védelme, továbbá harmadik országbeli állampolgárok és a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek tartózkodására vonatkozó rendelkezések betartásának ellenőrzése megvalósulhasson, azaz a VIZA elsődleges célja a közrend, a közbiztonság, az államhatár rendjének, az érintett és mások jogainak, biztonságának és tulajdonának védelmének elősegítése.

3.4.4.       Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A szálláshely-szolgáltató a vendégek adatait a tudomására jutást követő első év utolsó napjáig kezeli, a VIZA rendszer legfeljebb két éven keresztül őrzi meg az oda beküldött adatokat.

3.4.5.       Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelő személye: Törvényi felhatalmazás alapján a VIZA rendszerben tárolt titkosított adatokban célzottan és kizárólag a rendőrség végezhet keresést informatikai eszközön keresztül. Keresés a bűnüldözés, a bűnmegelőzés, valamint a közrend, a közbiztonság, az államhatár rendjének, az érintett és mások jogainak, biztonságának és tulajdonának védelme, és a körözési eljárás lefolytatása érdekében indítható. A keresés eredményeként a rendőrség kizárólag azt az információt ismerheti meg, hogy az általa megadott keresési feltételek szerinti személy mely szálláshely-szolgáltatónál szerepel igénybevevőként, mikor érkezett és várhatóan mikor távozik vagy mikor távozott. Ezt követően a rendőrség - az adatkérés céljának megjelölésével - egyéb, a szálláshely-szolgáltató által kezelt adatok továbbítását kérheti, az adatszolgáltatást a szálláshely-szolgáltató térítésmentesen teljesíti.

3.4.6.       Az adatkezelés jogalapja: 2021. január 1-jén hatályba lépett a turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló 2016. évi CLVI. törvény módosítása, amely kötelezi a szálláshely-szolgáltatót, hogy a szálláshely-szolgáltatást igénybe vevők törvényben meghatározott adatait a Kormány által kijelölt tárhelyszolgáltató által biztosított tárhelyen rögzítse a törvényben meghatározott célból.

 

3.5. Kapcsolattartás:

3.5.1.       Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre:

-          Név

-          Telefonszám

-          E-mail cím

3.5.2.       Az érintettek köre: A Szolgáltató vendégházát, mint szálláshelyet igénybe vevő valamennyi érintett.

3.5.3.       Az adatkezelés célja: kapcsolattartás

3.5.4.       Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: az érintett törlési kérelméig tart.

3.5.5.       Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: a személyes adatokat csak az adatkezelő kezelheti.

3.5.6.       Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához.

3.5.7.       Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) és b) pont.

 

4.      IGÉNYBE VETT ADATFELDOLGOZÓK

 

4.1. Közösségi oldalak

4.1.1.       Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre: Facebook, Google+, Twitter, Pinterest, Youtube, Instagram, stb. közösségi oldalakon regisztrált neve, illetve a felhasználó nyilvános profilképe.

4.1.2.       Az érintettek köre: valamennyi érintett, aki regisztrált a Facebook, Google+, Twitter, Pinterest, Youtube, Instagram, stb. közösségi oldalakon, és "lájkolta" a Tornácos Vendégház  (web)oldalát.

4.1.3.       Az adatgyűjtés célja: a közösségi oldalakon, a weboldalon egyes tartalmi elemeinek, termékeinek, akcióinak vagy magának a weboldalnak a megosztása, illetve "lájkolása", népszerűsítése.

4.1.4.       Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje, az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye és az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: az adatok forrásáról, azok kezeléséről, illetve az átadás módjáról és jogalapjáról az adott közösségi oldalon tájékozódhat az érintett. Az adatkezelés a közösségi oldalakon valósul meg, így az adatkezelés időtartamára, módjára, illetve az adatok törlési és módosítási lehetőségeire az adott közösségi oldal szabályozása vonatkozik.

4.1.5.       Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása személyes adatai kezeléséhez a közösségi oldalakon.

 

4.2. Számlázás - online számlázó szoftver használata

4.2.1.       Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: számlázási feladatok ellátása

4.2.2.       Az adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége:

Online számlázó szoftver neve: NAV online számlázó

Számlázó elérhetősége. onlineszamla.nav.gov.hu

4.2.3.       Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: számlázási név, számlázási cím, e-mail cím

4.2.4.       Az érintettek köre: a szolgáltató vendégházát, mint szálláshelyet igénybe vevő valamennyi érintett.

4.2.5.       Az adatkezelés célja: számlázási feladatok

4.2.6.       Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 év.

4.2.7.       az adatfeldolgozás jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja, illetve az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. tv. 13/A. § (3) bekezdése.

4.2.8.       Az érintettek jogai:

-          Ön tájékozódhat az adatkezelés körülményeiről;

-          Ön jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon, hogy a személyes  adatainak kezelése folyamatban van-e, illetve hozzáférhet az adatkezeléssel kapcsolatos valamennyi információhoz;

-          Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja;

-          Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a pontatlan személyes adatait;

-          Ön tiltakozhat a személyes adatainak kezelése ellen.

 

 

5.      ÜGYFÉLKAPCSOLATOK ÉS EGYÉB ADATKEZELÉSEK

 

5.1. Amennyiben az adatkezelő szolgáltatásaink igénybevétele során kérdés merülne fel, esetleges problémája lenne az érintettnek, a honlapon megadott módokon (telefon, e-mail, közösségi oldalak stb.) kapcsolatba léphet az adatkezelővel.

5.2.  Adatkezelő a beérkezett e-maileket, üzeneteket, telefonon, Facebook-on stb. megadott adatokat az érdeklődő nevével és e-mail címével, valamint más, önként megadott személyes adatával együtt, az adatközléstől számított legfeljebb 5 év elteltével törli.

5.3. E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.

5.4. Kivételes hatósági megkeresésre, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek megkeresése esetén a Szolgáltató köteles tájékoztatás adására, adatok közlésére, átadására,a illetőleg iratok rendelkezésre bocsátására.

5.5. A Szolgáltató ezen esetekben a megkereső részére - amennyiben az a pontos célt és az adatok körét megjelölte - személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

 

6.      AZ ÉRINTETTEK JOGAI

 

6.1. A  hozzáférés joga

Ön jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a rendeletben felsorolt információkhoz hozzáférést kapjon.

6.2. A helyesbítéshez való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, Ön jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok - egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő - kiegészítését.

6.3. A törléshez való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje az Önre vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy Önre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül  törölje meghatározott feltételek esetén.

 

6.4. Az elfeledtetéshez való jog

Ha az adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot és azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az ésszerűen elvárható lépéseket - ideértve technikai intézkedéseket - annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy Ön kérelmezte a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

6.5. Az adatkezelés korlátozásához való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

-          Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időpontra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;

-          az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásnak korlátozását;

-          az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;

-          Ön tiltakozott az adatkezelés ellen, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e Ön jogos indokaival szemben.

6.6. Az adathordozhatósághoz  való jog

Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, Ön által egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta (.)

6.7. A tiltakozáshoz való jog

Ön jogosult arra, hogy saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is.

6.8.  Tiltakozás közvetlen üzletszerzés esetén

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon az Önre vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha Ön tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

6.9. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

Ön jogosult arra, hogy ne terjedjen ki Önre az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen - ideértve a profilalkotást is - alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené. Az előző bekezdés nem alkalmazandó abban az esetben, ha a döntés:

-          Ön és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges;

-          meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely Ön jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít, vagy

-          Ön kifejezett hozzájárulásán alapul.

 

 

7.      ADATBIZTONSÁG

 

Az adatkezelő és az adatfeldolgozó a tudomány és technológia állása és a megvalósítás költsége, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével  megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja, ideértve többek között, adott esetben:

-          a) a személyes adatok álnevesítését és titkosítását,

-          b) a személyes adatok  kezelésére használt rendszerek és szolgáltatások folyamatos bizalmas jellegének biztosítását, integritását, rendelkezésre állását és ellenálló képességét;

-          fizikai vagy műszaki incidens esetén az arra való képességet, hogy a személyes adatokhoz való hozzáférést és az adatok rendelkezésre állását kellő időben vissza lehet állítani;

-          az adatkezelés biztonságának garantálására hozott technikai és szervezési intézkedések hatékonyságának rendszeres tesztelésére, felmérésére és értékelésére szolgáló eljárást.

Az e-mailben történő kapcsolattartás során a személyes adatokat a levelezőrendszer tárolja, amely számítógépről és telefonról is elérhető. Megfelelő intézkedésekkel gondoskodunk arról, hogy a személyes adatokat védjük többek között a jogosulatlan hozzáférés ellen vagy azok jogosulatlan megváltoztatása ellen. A személyes adatok tárolása Csomor Katalin tulajdonában lévő és kizárólagos használatban álló számítógépeken, telefonon és a tárhelyen történik.  A számítógépek és a telefon használata jelszó védett. A tárhelyre és a weblap adminisztrációs felületére történő belépés felhasználónévvel és jelszóval lehetséges, amelyet az adatkezelő ismer. A papír alapú adattárolás tekintetében az adatkezelő kizárólagos használatában lévő határidőnapló szerepel, amelyben telefonszámokat tárol, valamint az idegenforgalmi adó nyilvántartó könyv, melyet illetéktelenektől elzárva tart. A papíralapon kezelt személyes adatok biztonsága érdekében az Adatkezelő az alábbi intézkedéseket alkalmazza:

-          az adatokat csak az arra jogosultak ismerhetik meg, azokhoz más nem férhet hozzá, más számára fel nem tárhatók;

-          a dokumentumokat jól zárható, száraz, vagyonvédelmi berendezéssel ellátott helyiségben helyezi el;

-          a folyamatos aktív kezelésben lévő iratokhoz csak az illetékesek férhetnek hozzá.

 

8.      AZ ÉRINTETT TÁJÉKOZTATÁSA AZ ADATVÉDELMI INCIDENSRŐL

 

Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázatta jár a természetes személyek jogaira szabadságaira nézve, az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről. Az érintett részére adott tájékoztatásban világosan és közérthetően ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét és közölni kell az adatvédelmi tisztviselő vagy a további tájékoztatást nyújtó egyéb kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit; ismertetni kell az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket, ismertetni kell az adatkezelő által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket.  Az érintettet nem kell tájékoztatni, ha a következő feltételek bármelyike teljesül:

 

-          az adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket - mint pl. a titkosítás alkalmazása -, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat;

-          az adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett, magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg;

-          a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé.

Ilyen esetekben az érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását. Ha az adatkezelő még nem értesítette az érintettet az adatvédelmi incidensről, a felügyeleti hatóság, miután mérlegelt, hogy az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár-e, elrendelheti az érintett tájékoztatását.

 

9.      ADATVÉDELMI INCIDENS BEJELENTÉSE A HATÓSÁGNAK

 

Az adatvédelmi incidenst az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti az 55. cikk alapján illetékes felügyeleti hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. Ha a bejelentés nem történik meg 72 órán belül, mellékelni kell hozzá a késedelem igazolására szolgáló indokokat is.

 

10. PANASZTÉTELI LEHETŐSÉG

 

Az adatkezelő esetleges jogsértése ellen panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c,

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf. 5.

Telefon: + 36 - 1- 391-1400

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

1.3. Személyes adat:

Tornácos vendégház - 2634 Nagybörzsöny, Széchenyi u. 49/a. -Tel: 20-470-5802 - E-mail: katalin.csomor@invitel.hu